ZIC тоснуудыг найдвартай байнга нийлүүлнэ.

Огноо: 2010-10-23

 ¯ÍÈÉÍ ÑÀÍÀË

Íýð

Ñàâàëãàà

¯íý /1ø/

Òºðºë

Үнэ /1ш/

SK BREAKE FLUID

Box0.5x24

6.500

Òîðìîçíû øèíãýí

7150

ZIC ATF-3

Box1x12

4.500

Àâòîìàò êðîïíû òîñ

4950

ZIC G-FF 75W/85

Box1x12

4.800

ÒÀÏ

5280

ALPUS GOLD

Box4x4

19.000

Àíòèôðèç

20900

ATF XP-3

Box4x4

21.000

Àâòîìàò êðîïíû òîñ

23100

ZIC 5W/30

Box4x4

14.600

Áåíçèí ìàñëî

16060

ZIC 0W/30

Box4x4

21.000

Ñèíòåòèê

23100

HIFLO MAX 10W/30

Box4x4

13.500

Áåíçèí ìàñëî

14850

ZIC A+ 5W/30

Box 4x4

14.600

Äèçåëü ìàñëî

16060

ZIC G-5 80W/90

Box 4x4

17.000

ÒÀÏ

18700

ZIC 5000 POWER 10W/40

Box 4x4

16.000

Äèçåëü ìàñëî

17600

SD 5000 CF-4 15W/40

Box 6x4

20.500

Äèçåëü ìàñëî

22550

ZIC 5000 POWER 10W/40

Box 6x4

22.500

Äèçåëü ìàñëî

24750

SD 5000 GOLD 15W/40

Pail/20ë

63.000

Äèçåëü ìàñëî

69300

SD 5000 CF-4 10W/30

Pail/20ë

76.000

Äèçåëü ìàñëî

83600

ZIC 5000 CI-4/SL 5w/30

Pail/20ë

78.000

Äèçåëü ìàñëî

85800

ZIC G-FF 75W/85

Pail/20ë

90.500

ÒÀÏ

99550

ZIC G-5 80W/90

Pail/20ë

80.000

ÒÀÏ

88000

ZIC SUPERVIS 32

Pail/20ë

70.000

Ãèäåðèéí øèíãýí

77000

ZIC SUPERVIS 46

Pail/20ë

69.000

Ãèäåðèéí øèíãýí

75900

ZIC SUPERVIS AW 32

Pail/20ë

69.500

Ãèäåðèéí øèíãýí

76450

ZIC SUPERVIS AW 46

Pail/20ë

69.000

Ãèäåðèéí øèíãýí

75900

ZIC SUPERVIS X 32

Pail/20ë

70.600

Ãèäåðèéí øèíãýí

77660

ZIC SUPERVIS X 46

Pail/20ë

70.600

Ãèäåðèéí øèíãýí

77660

SK SUPERGEAR EP 150

Pail/20ë

72.200

¯éëäâýðèéí ìàñëî

79420

SK SUPERGEAR EP 220

Pail/20ë

74.300

¯éëäâýðèéí ìàñëî

81730

ZIC ATF-3

Pail/20ë

80.000

Àâòîìàò êðîïíû òîñ

88000

ATF XP-3

Pail/20ë

100.000

Àâòîìàò êðîïíû òîñ

110000

ALPUS GOLD

Drum/200ë

810.000

Àíòèôðèç

89100

ZIC A 5W/30

Drum/200ë

743.000

Áåíçèí ìàñëî

817300

ZIC A+ SL 5W/30

Drum/200ë

765.000

Áåíçèí ìàñëî

841500

HIFLO SH 10W/30

Drum/200ë

714.000

Áåíçèí ìàñëî

785400

HIFLO SH 10W/40

Drum/200ë

720.500

Áåíçèí ìàñëî

792550

SD 5000 CF-4 10W/30

Drum/200ë

714.000

Äèçåëü ìàñëî

785400

SD 5000 GOLD 15W/40

Drum/200ë

550.000

Äèçåëü ìàñëî

650000

ZIC 5000 POWER 10W/40

Drum/200ë

721.600

Äèçåëü ìàñëî

793760

ZIC  CI-4/SL 5W/30

Drum/200ë

717.300

Äèçåëü ìàñëî

789030

ZIC G-5 80W/90

Drum/200ë

760.000

ÒÀÏ

836000

ZIC ATF-3

Drum/200ë

829.500

Àâòîìàò êðîïíû òîñ

911900

ZIC SUPERVIS 32

Drum/200ë

657.000

Ãèäåðèéí øèíãýí

722700

ZIC SUPERVIS 46

Drum/200ë

646.000

Ãèäåðèéí øèíãýí

710600

ZIC SUPERVIS AW 32

Drum/200ë

651.600

Ãèäåðèéí øèíãýí

716760

ZIC SUPERVIS AW 46

Drum/200ë

641.000

Ãèäåðèéí øèíãýí

705100

ZIC SUPERVIS X 32

Drum/200ë

662.400

Ãèäåðèéí øèíãýí

728640

ZIC SUPERVIS X 46

Drum/200ë

661.300

Ãèäåðèéí øèíãýí

727430

SK SUPERGEAR EP 150

Drum/200ë

675.300

¯éëäâýðèéí ìàñëî

742830

SK SUPERGEAR EP 220

Drum/200ë

700.000

¯éëäâýðèéí ìàñëî

770000

ZIC 5000 POWER 10W/40

Drum/200ë

660.000

Äèçåëü ìàñëî

726000

SD30

Drum/200ë

650.000

Äèçåëü ìàñëî

715000

SK SUPER GEAR EP 320

Drum/200ë

810.000

Àðààíû òîñ

891000

SD 10W

Drum/200ë

650.000

Ãèäåðèéí øèíãýí

715000

CROWN GREASE 0

Pail/15êã

62.500

Òîâóä

68750

CROWN GREASE 2

Pail/15êã

70.700

Òîâóä

77750

 
Эхлэл | Бидний тухай | Сурталчилгаа байршуулах | Холбоо барих
Developed by Gosmart TM Co.,Ltd
Copyright © Mongolian mining exchange All Rights Reserved.